امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

کروز کنترل لیفان x60 دنده که از برترین محصولات شرکت ستاره درخشان می باشد دربرگیرنده یونیت کروز ، دسته سیم تی استاندارد ،

دسته سیم عمومی و سوییچ جدید می باشد.

کروزکنترل سامانه تثبیت سرعت خودرو در زمان حرکت آن روی جاده است. کاری که این سیستم انجام می‌دهد این است که بدون دخالت راننده،

میزان فشار‌ روی پدال گاز را ثابت نگه می‌دارد تا اتومبیل در سرعت معین شده به حرکت خود ادامه دهد.

در واقع، این سیستم با ثابت‌کردن سرعت، میزان پاشش سوخت به درون پیشرانه را ثابت می‌کند.

کروزکنترل سامانه تثبیت سرعت خودرو در زمان حرکت آن روی جاده است.

 

 


امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 کروز کنترل برلیانس دنده که از دیگر محصولات شرکت ستاره درخشان می باشد دربرگیرنده یونیت کروز ، دسته سیم تی استاندارد ،

دسته سیم عمومی و سوییچ جدید می باشد.

کروزکنترل سامانه تثبیت سرعت خودرو در زمان حرکت آن روی جاده است. کاری که این سیستم انجام می‌دهد این است که بدون دخالت راننده،

میزان فشار‌ روی پدال گاز را ثابت نگه می‌دارد تا اتومبیل در سرعت معین شده به حرکت خود ادامه دهد.

در واقع، این سیستم با ثابت‌کردن سرعت، میزان پاشش سوخت به درون پیشرانه را ثابت می‌کند.

کروزکنترل سامانه تثبیت سرعت خودرو در زمان حرکت آن روی جاده است

 


امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

کروز کنترل برلیانس اتومات که از برترین محصولات شرکت ستاره درخشان می باشد دربرگیرنده یونیت کروز ، دسته سیم تی استاندارد ،

دسته سیم عمومی و سوییچ جدید می باشد.

کروزکنترل سامانه تثبیت سرعت خودرو در زمان حرکت آن روی جاده است. کاری که این سیستم انجام می‌دهد این است که بدون دخالت راننده،

میزان فشار‌ روی پدال گاز را ثابت نگه می‌دارد تا اتومبیل در سرعت معین شده به حرکت خود ادامه دهد.

در واقع، این سیستم با ثابت‌کردن سرعت، میزان پاشش سوخت به درون پیشرانه را ثابت می‌کند.

کروزکنترل سامانه تثبیت سرعت خودرو در زمان حرکت آن روی جاده است

 


امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

کروز کنترل ال ۹۰ که از برترین محصولات شرکت ستاره درخشان می باشد دربرگیرنده یونیت کروز ، دسته سیم تی استاندارد ،

دسته سیم عمومی و سوییچ جدید می باشد.

کروزکنترل سامانه تثبیت سرعت خودرو در زمان حرکت آن روی جاده است. کاری که این سیستم انجام می‌دهد این است که بدون دخالت راننده،

میزان فشار‌ روی پدال گاز را ثابت نگه می‌دارد تا اتومبیل در سرعت معین شده به حرکت خود ادامه دهد.

در واقع، این سیستم با ثابت‌کردن سرعت، میزان پاشش سوخت به درون پیشرانه را ثابت می‌کند.

کروزکنترل سامانه تثبیت سرعت خودرو در زمان حرکت آن روی جاده است.