• پاور سانروف سراتو

    پاور سانروف سراتو سیستم فابریک یکی از آپشن های مفید ، ارزان و پرکاربرد است، چرا که بسیاری از کاربران خودرو جک بدلیل عدم توجه به موقعیت سان روف مبادرت به ترک خودرو و بستن دربها می نمایند و باز بودن سان روف بدلیل در دید نبودن آن از نظر مخفی می ماند.
    این سیستم دارای کانکتورهای فابریک بوده و می تواند همانند  پاور ویندوز مبادرت به بستن سان روف نماید. کاربران معمولا این سیستم را همزمان با پاور ویندوز مورد استفاده قرار می دهند.